(Fiscaal)bestuursrechtelijke procedures

In de rechter kantlijn treft u onze specialisaties op fiscaal (bestuursrechtelijk) gebied. In fiscale procedures zijn naast de specifieke wettelijke bepalingen uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) vele bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. In deze laatste wet zijn (onder andere) de procedurevoorschriften te vinden alsook de regels ten aanzien van beboeting.

Onze werkzaamheden op het fiscale bestuursrechtelijke gebied zien primair op controleonderzoeken, waarbij de Belastingdienst vragen stelt en informatie inwint over een bepaalde belastingplichtige. Wij verlenen bijstand bij dergelijke onderzoeken, waarbij vragenbrieven een rol kunnen spelen, maar ook kan sprake zijn van onderzoeken op het bedrijf van de belastingplichtige of bij derden. Uit deze onderzoeken vloeit niet zelden een geschil voort, hetgeen in eerste instantie tot het opleggen van een informatiebeschikking kan leiden omdat de inspecteur meent dat niet alle vragen zijn beantwoord en niet alle gewenste informatie is verstrekt, maar uiteindelijk ook kan uitmonden in naheffings- en/of navorderingsaanslagen eventueel met boeten.

Indien nog geen onderzoek is gestart of vragenbrieven zijn ontvangen kan gebruik worden gemaakt van de inkeerregeling. Mocht u overigens in het kader van de bepaling van uw rechtspositie uw fiscale situatie of uw fiscale (rechts)vragen eens aan ons willen voorleggen, dan kunnen wij als in het fiscale recht gespecialiseerde advocaten u daaromtrent informeren en bijstaan. Uitdrukkelijk zij daarbij benadrukt dat wij géén fiscale advieswerkzaamheden verrichten.

In fiscalibus kan na een bezwaarprocedure bij de Belastingdienst, beroep worden ingediend bij de Rechtbank, hoger beroep bij de Gerechtshoven en uiteindelijk in cassatie worden gegaan bij de Hoge Raad. De advocaten van ons kantoor kunnen u in elke fase van een dergelijk fiscaal geschil van raad en bijstand voorzien.