Informatiebeschikkingen

Als een belastingplichtige niet voldoet aan een informatievordering of als zijn administratie niet op orde is, dreigt omkering en verzwaring van de bewijslast. Alvorens deze zware bewijsrechtelijke sanctie toepassing kan vinden, dient de inspecteur vanaf 1 juli 2011 een zogenoemde 'informatiebeschikking' af te geven. Daarin verwoordt de inspecteur welke gebreken zijns inziens aan de informatieverstrekking of de administratie zouden kleven. Tegen deze beschikking kan vervolgens bezwaar worden aangetekend en zo nodig verder worden geprocedeerd bij de rechtbank, het gerechtshof en tenslotte bij de Hoge Raad. In de tussentijd dient de inspecteur de oplegging van de aanslag, waarop de informatiebeschikking ziet, aan te houden. De aanslagtermijn wordt aldus opgerekt.

Eerst als de beschikking onherroepelijk vaststaat, kan in de procedure tegen de aanslag waarop de informatiebeschikking zag, worden uitgegaan van de omkering en verzwaring van de bewijslast. De belastingplichtige krijgt alsdan de nagenoeg onmogelijke taak aan te tonen dat de (veelal geschatte) aanslag onjuist is. De uitkomst van de procedure tegen de informatiebeschikking is dus voor het succes van de procedure over de aanslag van een niet te miskennen belang.

De Bont Advocaten heeft al geruime ervaring opgedaan met het procederen tegen informatiebeschikkingen en de advocaten hebben aan deze materie al diverse publicaties gewijd.