Proefprocedures Bureau Vaktechniek Formeel recht (en opinies)

Proefprocedure over het verzamelen en gebruiken van beelden van ANPR-camera’s door de Belastingdienst - strijd met artikel 8 EVRM aangezien wettelijke grondslag ontbreekt?

De Bont Advocaten procedeert over het gebruik door de Belastingdienst van camerabeelden die worden gemaakt van passerende voertuigen langs de Nederlandse snelwegen. De ANPR camera's die de Belastingdienst daartoe gebruikt, maken miljoenen foto's per jaar. Die foto's worden vervolgens door de Belastingdienst jarenlang opgeslagen en verwerkt. Aangezien met deze camerabeelden het verplaatsingsgedrag van miljoenen burgers gedetailleerd in kaart kan worden gebracht, maakt dit een inbreuk op het in artikel 8 EVRM vervatte recht op 'private life'. De Belastingdienst gebruikt de camerabeelden bijvoorbeeld voor de controle van rittenadministraties. 

De vraag die wij thans in het kader van deze procedure hebben voorgelegd aan de Hoge Raad, is of de Nederlandse wet- en regelgeving wel voldoet aan de eisen die op grond van de Europese jurisprudentie aan een inbreuk op het recht op privacy worden gesteld. Een inbreuk op de privacy is slechts toelaatbaar indien is voorzien in een voldoende heldere en kenbare wettelijke grondslag die bovendien met voldoende waarborgen is omkleed. In onze visie ontbreekt die wettelijke grondslag. Nergens in de wet is opgenomen dat de Belastingdienst een ongebreidelde bevoegdheid toekomt om 24/7 alle auto's die zich op de Nederlandse snelwegen bevinden te fotograferen en die gegevens systematisch op te slaan. De camerabeelden zijn derhalve op onrechtmatige wijze verkregen en zullen van het bewijs moeten worden uitgesloten.

Op 29 juni jl. hebben wij in deze zaak een mondeling pleidooi bij de Hoge Raad gehouden. Advocaat-generaal Niessen heeft aangekondigd conclusie te nemen. Die conclusie staat vooralsnog gepland op 18 augustus 2016. De Hoge Raad heeft aangegeven ernaar te streven in deze zaak nog dit jaar arrest te wijzen. Zodra het arrest bekend is, zult u dit op onze website terugvinden.

Klik hier voor de conclusie van Advocaat-Generaal Niessen

 

Overige proefprocedures

De advocaten van De Bont Advocaten hebben een ruime wetenschappelijke interesse en voelen zich geroepen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het (formele) belastingrecht. Vanzelfsprekend kunnen wij hieraan gevolg geven in de procedures die met verve en volledige inzet voor cliënten worden gevoerd. Desalniettemin kunnen zich principiële zaken voordoen waarbij de betrokken (financiële) belangen relatief beperkt zijn of waarin de cliënten de daarmee gemoeide kosten niet kunnen dragen. Na een initiële afweging van de aangeboden zaken op hun 'principialiteit' en de betrokken belangen, zullen jaarlijks één of enkele proefprocedures worden geaccepteerd.